Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Budimex S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” .

Wartość Oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Przewidywane zakończenie prac nastąpi w  lipcu 2016 r.

Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.