Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej- zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd spółki ELEKTROMONT S.A. informuje, że dnia 6 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Wiesława Charażki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, o zmniejszeniu stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu : Zawiadomienie W_Charazka

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji