Raport miesięczny Elektromont S.A. - czerwiec 2009

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2009 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Zauważalną tendencją na rynku budowlanym jest wykonywanie mniejszej ilości niż przed rokiem robót o charakterze inwestycyjnym, natomiast więcej robót o charakterze remontowym.
Według Głównego Urzędu Statystycznego oceniającego sytuację gospodarczą w czerwcu 2009 r. w ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy, szczególnie jednostki mikro, przewidują dalsze ograniczenie produkcji budowlano-montażowej oraz spadek cen realizacji robót. Prognozy portfela zamówień są bardziej pesymistyczne, niż w poprzednim miesiącu, jednak dotyczą one głównie mikroprzedsiębiorstw. Średnie i duże przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu portfela zamówień, choć będzie on daleki od oczekiwanego. Sytuację finansową najmniej pesymistycznie oceniają jednostki duże (o liczbie pracujących ponad 250 osób).

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 17.06.2009r – Zawarcie umowy znaczącej
2. Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 23.06.2009r – Zawarcie umowy znaczącej
Spółka nie publikowała w czerwcu 2009 raportów ESPI.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej spółki www2.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2009 roku) Spółka otworzyła nowy oddział w Legnicy. O podjęciu decyzji dotyczącej otworzenia oddziału Emitenta informowaliśmy za pośrednictwem systemu EBI w miesiącu poprzednim. W związku z faktem otwarcia Oddziału rozszerzyliśmy swoją ofertę m.in. o sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej i światłowodowej, trakty światłowodowe, kanalizację teletechniczną, instalacje PON i FTTH.
Spółka w czerwcu 2009 pozyskała dwa nowe zlecenia od Meinert Sp. z o.o. oraz ADIF Sp. z o.o. na łączną kwotę netto 353 500 złotych.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 5 sierpnia 2009 roku półrocznego raportu oraz raportu miesięcznego za lipiec 2009 do 14 sierpnia 2009 roku.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,
Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu