Istotne zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie). Wartość zleconych robót: 490 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 10.12.2009 roku. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy bądź zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi z przyczyn leżących po stronie Spółki, Elektromont S.A. zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, Elektromont S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku. Kolejne zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych jest wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji niskoprądowych.