Raport miesięczny sierpień 2009

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2009 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogąmieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ocena klimatu koniunktury w budownictwie w sierpniu 2009 r. jest nieco mniej pesymistyczna niż w poprzednim miesiącu. Według Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorcy odnotowują mniejszy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są jednak nadal pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w lipcu.
Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowejprzedsiębiorstw budowlano-montażowych są również niekorzystne, choć lepsze od zgłaszanych w lipcu. Spowodowane jest to między innymi przez utrzymujące się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.
Na rynku zaobserwować można znaczne różnice w sytuacji przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości. W podmiotach małych (o liczbie do 9 osób) ogólny klimat koniunktury jest oceniany negatywnie. Przedsiębiorstwa średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i duże (powyżej 250 osób) zgłaszają korzystne oceny w tym zakresie, lepsze niż w lipcu. Wszystkie klasy przedsiębiorstw oceniają swój portfel zamówień, produkcji i sytuacji finansowej negatywnie, choć lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Najmniej pesymistyczne są oceny jednostek średnich i dużych, a w przypadku portfela zamówień jednostki duże zgłaszają jego wzrost.
Głównymi barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej sątrudności związane są z konkurencją ze strony innych firm (63%w sierpniu 2009 r.) oraz kosztami zatrudnienia (51% w sierpniu 2009r.). Utrzymujący się malejący, w porównaniu do roku poprzedniego, popyt na roboty budowlano- montażowe i związana z tym ostra walka cenowa jest barierą dla 46% przedsiębiorców.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 14/2009 z dnia 04.08.2009r – Raport półroczny
2. Raport bieżący nr 15/2009 z dnia 04.08.2009r – Raport półroczny (korekta raportu)
3. Raport bieżący nr 16/2009 z dnia 12.08.2009r – Raport miesięczny za lipiec 2009 r.
4. Raport bieżący nr 17/2009 z dnia 26.08.2009r – Istotne zlecenie od Polimex Mostostal S.A.
Spółka nie publikowała w lipcu 2009 raportów ESPI.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki Elektromont
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2009 roku) Spółka pozyskała zlecenie na wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w nowobudowanej hali magazynowej w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie) na kwotę 500 000 złotych netto. Otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe w roku 2009 i 2010. Dzięki nowym zleceniom Spółka nadal nie odczuwa skutków spowolnienia gospodarczego, które nastąpiło w Polsce. W związku z tym faktem Elektromont S.A. nie tylko w 100% angażuje swój potencjał techniczno-organizacyjny, ale również nie odczuwa problemów z utrzymaniem płynności finansowej oraz nie hamuje niezbędnych inwestycji potrzebnych do rozwoju Spółki.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotycząSpółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 14 października 2009 roku raportu miesięcznego za wrzesień 2009 r.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.