Ustalenie szczegółów dotyczących istotnego zlecenia od Polimex Mostostal S.A.

W nawiązaniu do komunikatu nr 17/2009 z dnia 26.08.2009 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że zostały ustalone dodatkowe warunki umowy z Polimex Mostostal S.A. dotyczącej wykonania zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w hali magazynowej w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie).
Strony uzgodniły, że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Elektromont S.A., Spółka zapłaci karę w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy netto. W przypadku niedotrzymania przez Spółkę określonego przez Strony terminu wykonania robót Spółka zapłaci kary w wysokości 0,3 % wartości netto robót za każdy dzień zwłoki. Za opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji Elektromont S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Łączna wysokość kar umownych nie może jednak wynosić więcej niż 10% całkowitej wartości robót netto. Wartość zleconych robót (500 000 złotych netto) i termin realizacji robót ( do 15.01.2010 r.) ustalone w zleceniu nie uległy zmianie. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”