Raport miesięczny Elektromont S.A. - wrzesień 2009

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2009 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie we wrześniu 2009 r. są pesymistyczne i zbliżone do zgłaszanych w sierpniu.  Przedsiębiorcy sygnalizują podobne do zgłaszanego przed miesiącem ograniczenia portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. W konsekwencji bieżąca sytuacja finansowa jest również oceniana pesymistycznie. Przewidywane na najbliższe miesiące ograniczenie portfela zamówień powoduje, że prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw pozostają nadal na ujemnym poziomie. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Nadal obserwowane jest zjawisko spadku cen robót budowlano-montażowych. W przypadku podziału na poszczególne klasy wielkości zauważalne są znaczne różnice w sytuacji przedsiębiorstw budowlano-montażowych W podmiotach wszystkich klas wielkości ogólny klimat koniunktury jest oceniany podobnie jak przed miesiącem: negatywnie przez podmioty małe, natomiast  pozytywne przez średnie i duże przedsiębiorstwa.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 18/2009 z dnia 01.09.2009r – Podjęcie decyzji o otworzeniu nowego oddziału w Szczecinie
2. Raport bieżący nr 19/2009 z dnia 02.09.2009r –  Istotne zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie
3. Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 11.09.2009r – Raport miesięczny za sierpień 2009 r.
4. Raport bieżący nr 21/2009 z dnia 30.09.2009r – Ustalenie szczegółów dotyczących istotnego zlecenia od Polimex Mostostal S.A.
Spółka nie publikowała we wrześniu 2009 raportów ESPI.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki Elektromont
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2009 roku) Spółka  pozyskała zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie) na kwotę 490 000 złotych netto. Otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe w roku 2009 i 2010.
Zarząd Spółki podjął decyzję o otworzeniu nowego oddziału w Szczecinie. Otworzenie nowego oddziału Elektromont S.A. jest odzwierciedleniem planów strategicznych Spółki, które mają na celu m. in  zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych  oraz zwiększenie przychodów z działalności na rynku krajowym.
Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w branży budowlanej Elektromont S.A. w mniejszym stopniu odczuwa  skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce. Spółka terminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców, nie ma problemów z egzekwowaniem należności za wykonane roboty, a co za tym idzie z utrzymaniem płynności finansowej. Niemniej jednak Elektromont S.A. odczuwa utrzymującą się tendencję spadku cen na roboty instalacyjne co może wpłynąć na rentowność poszczególnych kontraktów Spółki.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 14 listopada 2009 roku raportu miesięcznego za październik 2009 oraz  raportu za III kwartał 2009 r.  Zarząd Spółki planuje w dniach 27-29 listopada 2009 r. uczestnictwo w Konferencji „Profesjonalny Inwestor” oraz udział w Forum Akcjonariat, gdzie Firma będzie miała możliwość zaprezentowania się w charakterze wystawiennika.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.