Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez Prokurenta Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu 4 listopada 2009 r. otrzymał od Pani Małgorzaty Zabrzańskiej, Prokurenta Elektromont S.A., zawiadomienie o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Zabrzańska w dniach 15.05.2009 – 04.11.2009 r. dokonała transakcji sprzedaży łącznie 7750 akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,16 zł za jedną akcję oraz transakcji kupna łącznie 5250 akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 1,62  zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: Art. 160  ust. 4 Ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych