Podpisanie istotnej umowy z ECHO INVESTMENT S.A.


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że 19.11.2009 roku Spółka podpisała z  firmą Echo Investment S.A. umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w kompleksie biurowym OXYGEN. Biurowiec o powierzchni ponad 14 tys. mpołożony będzie w Szczecinie przy ul. Malczewskiego. Wartość zleconych robót: 3 929 970 zł netto. Termin wykonania umowy zaplanowany jest na 31.05.2010 r.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:
–  0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do planowanych terminów wykonania zlecenia oraz w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru albo w okresie rękojmi lub gwarancji,
– 0,5% wynagrodzenia netto  w przypadku odstąpienia od umowy.
Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 roku.  Otrzymane zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych jest wymiernym efektem działania otworzonego we wrześniu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie, sfinansowanego ze środków pozyskanych  w drodze emisji akcji oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”