Raport miesięczny Elektromont S.A. - styczeń 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w styczniu 2010 r. były podobnie jak w grudniu 2009 roku negatywne, lecz lepsze niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Spowodowane jest to większym niż w miesiącu grudniu spadkiem bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, czego konsekwencją było pogorszenie sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. W styczniu ogólny klimat w budownictwie kształtował się gorzej niż w grudniu. Przedsiębiorcy odnotowywali dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Prognozy w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć lepsze niż deklarowane w grudniu.
Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i jej prognozy są mniej korzystne od sygnalizowanych w poprzednim miesiącu. Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości charakteryzuje się znacznie najmniejszym pesymizmem wśród dużych firm.
Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej spadł do poziomu 3,1% (4,8% w grudniu ub. roku ). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych przedsiębiorstw, kosztami zatrudnienia oraz niedostatecznym popytem. W porównaniu z styczniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, natomiast zmalało – bariery związanej z brakiem wykwalifikowanych pracowników.
Na tle danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny sytuacja Elektromont S.A. kształtuje się optymistycznie. Spółce, wbrew ogólnemu spadkowi popytu na rynku, udaje się pozyskiwać nowe kontrakty, a portfel zawieranych kontraktów stale jest zwiększany i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość uzyskanych zleceń od Klientów osiągnęła kwotę ponad 10 000 000 zł. netto. Natomiast Emitent dostrzega nadal niekorzystną sytuację rynkową i zagrożenia płynące z konkurencji cenowej, co przekłada się na poziom marż i zysków osiąganych przez większość przedsiębiorstw działających w sektorze budowlano- montażowym oraz wyniki finansowe Emitenta.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów:

1. Raport bieżący nr 01/2010 z dnia 12.01.2010r – Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych
2. Raport  bieżący nr 02/2010 z dnia 13.01.2010r – Elektromont S.A. jako wykonawca oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich
3.  Raport  bieżący nr 03/2010 z dnia 15.01.2010r – Raport  miesięczny Elektromont S.A. – GRUDZIEŃ 2009
4. Raport bieżący nr 04/2010 z dnia 20.01.2010r –Elektromont S.A. jako wykonawca miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu
5. Raport  bieżący nr 05/2010 z dnia 28.01.2010r –Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI następujące raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 01/2010 z dnia 06.01.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2. Raport bieżący nr 02/2010 z dnia 28.01.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
3. Raport bieżący nr 03/2010 z dnia 28.01.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
4. Raport bieżący nr 04/2010 z dnia 28.01.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej
5. Raport bieżący nr 05/2010 z dnia 28.01.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
6. Raport bieżący nr 06/2010 z dnia 29.01.2010r – Korekta komunikatu 4/2010
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2010 roku) Spółka pozyskała kilka istotnych zleceń na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych. Łączna wartość zawartych kontraktów w tym okresie szacowana jest na kwotę ok. 5 500 000 zł netto. Składają się na to kontrakty zawarte na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, wykonanie części pasywnej sieci szerokopasmowej w Elblągu oraz wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Bielany Wrocławskie. Pozyskanie nowych zleceń jest ściśle powiązane z faktem uruchomienia przez Elektromont S.A. własnych Oddziałów w Szczecinie, Legnicy i we Wrocławiu, których pozyskiwanie nowych Klientów i zdobywanie nowych rynków jest podstawowym zadaniem. Oddziały Elektromont S.A. powstały wyłącznie ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji Spółki przeprowadzonej w roku 2009. W ocenie Zarządu pozyskanie w/w zleceń będzie miało bezpośredni wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku i osiągnięcie celów strategicznych i finansowych.
Spółka, w zakresie terminowego regulowania swoich zobowiązań i terminowego spływu należności, nie odnotowała żadnych niekorzystnych zmian w stosunku do okresów poprzednich. Spółka nadal nie ma żadnych problemów z płynnością finansową, należności Spółki są nadal ubezpieczane i nadal jest prowadzona aktywna działalność inwestycyjna i handlowa, która ma przynieść w przyszłości Spółce stabilny wzrost i osiąganie zaplanowanych celów finansowych.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: 

Spółka planuje złożenie: do  5 III 2010 r. -Publikacja raportu rocznego
do 15 III 2010 r. -Publikacja raportu miesięcznego za luty 2010 rok

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.