Raport miesięczny Elektromont S.A. - luty 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w lutym 2010 r. były negatywne, lecz lepsze niż w analogicznym miesiącu minionego roku. Spowodowane jest to większym niż w miesiącu styczniu spadkiem bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, czego następstwem było pogorszenie sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. W lutym przedsiębiorcy odnotowywali dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Prognozy w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć lepsze niż deklarowane w styczniu.
Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, są niekorzystne i gorsze od sygnalizowanych w poprzednim miesiącu, natomiast prognozy są bardziej optymistyczne. Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości charakteryzuje się znacznie większym optymizmem wśród dużych firm. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,5% (3,1% w styczniu). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi, kosztami zatrudnienia, konkurencją ze strony innych przedsiębiorstw oraz niedostatecznym popytem.
Na tle danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny sytuacja Elektromont S.A. kształtuje się optymistycznie, choć początek roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009, nie będzie tak udany. Spółka, wbrew ogólnemu spadkowi popytu na rynku, posiada znaczny portfel zawartych kontraktów (na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość uzyskanych zleceń od Klientów z terminem ich realizacji na rok 2010 osiągnęła kwotę około 11 000 000 zł netto). Jednak bariery, które w chwili obecnej dotyczą Emitenta są związane głównie z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają rozpoczęcie wielu prac budowlano-montażowych. Efektem tej sytuacji będzie zmiana harmonogramów terminów wykonania poszczególnych zleconych Emitentowi robót i tym samym przesunięcia w czasie rozliczenia finansowego wykonanych prac. Emitent planuje zweryfikować harmonogramy terminów wykonania robót oraz rozliczeń finansowych w taki sposób, że roboty i rozliczenia finansowe planowane na styczeń – marzec 2010 r. będą zrealizowane w okresie kwiecień-maj 2010 r.
Jeśli chodzi o najistotniejsze trudności związane z możliwościami kontraktowania kolejnych robót to Emitent dostrzega utrzymującą się niekorzystną sytuację rynkową i zagrożenia płynące z konkurencji cenowej, co przekłada się na poziom osiąganych marż.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty :
1. Raport bieżący nr 06/2010 z dnia 09.02.2010r – Podpisanie umów z Polkomtel S.A.
2. Raport bieżący nr 07/2010 z dnia 10.02.2010r – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
3. Raport bieżący nr 08/2010 z dnia 12.02.2010r – RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – STYCZEŃ 2010
4. Raport okresowy nr 09/2010 z dnia 20.01.2010r – Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku
Spółka nie publikowała w grudniu 2009 r. raportów bieżących za pośrednictwem systemu ESPI
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki Elektromont
II. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2010 roku) Spółka podpisała z Polkomtel S.A. umowę na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach. W ramach tej umowy Spółka wykona dwa zadania o wartości: 240 000 i 290 000 złotych netto. Łączna wartość umów to 530 000 złotych netto. Termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2010 roku. Pozyskanie umowy jest ściśle połączone z faktem uruchomienia przez Elektromont S.A. Oddziału w Legnicy. W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 roku. Spółka, w zakresie terminowego regulowania swoich zobowiązań i terminowego spływu należności, nie odnotowała żadnych niekorzystnych zmian w stosunku do okresów poprzednich. Elektromont S.A. utrzymuje dobrą płynność finansową oraz prowadzi aktywną działalność handlową, która ma przynieść w przyszłości Spółce stabilny wzrost i osiąganie zaplanowanych celów finansowych.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie: do 14 IV 2010 r. -Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2010 rok
– Ogłoszenie terminu organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.