Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 marca 2010 r. od Członka Zarządu, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniach od 10 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 10 496  akcji Elektromont S.A., po cenie 2,24 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: Art. 160  ust. 1 Ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych