Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu  26 kwietnia 2010 r. od Członka Zarządu, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniach od 26 marca 2010 r. do 26 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży 21 035  akcji Elektromont S.A., po  średniej cenie 2,20 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 160  ust. 4 Ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,

Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu.