Raport miesięczny ELEKTROMONT S.A. – kwiecień 2010

Komunikat 20/2010 – EBI
Data: 14.05.2010 r.

RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – KWIECIEŃ 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w kwietniu 2010 r. były pozytywne, lepsze od zgłaszanych w marcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowano znacznie wolniejszy spadek portfela zamówień na roboty budowlano – montażowe. Produkcja tego typu była nadal ograniczona, ale w dużo mniejszej skali niż przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień oraz sytuacji finansowej znacznie się poprawiły.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,5% (4,5% w kwietniu 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku, niedostatecznym popytem, a także kosztami zatrudnienia. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku większe było znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi, choć dużo mniej istotne niż w ostatnich trzech miesiącach. Najbardziej zmalała uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

Prognozy sytuacji gospodarczej na najbliższe trzy miesiące zarówno w kwestii portfela zamówień jak i produkcji budowlano – montażowej są optymistyczne i lepsze od przewidywań z marca.

Mimo ogólnego spadku popytu na rynku portfel zawieranych kontraktów przez Spółkę Elektromont S.A. przedstawia się optymistycznie. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Spółka pozyskała kolejne kontrakty (m.in. wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w SPZOZ w Sulęcinie, Centrum Dystrybucji w Kostrzyniu, w Obiektach radiokomunikacyjnych w Regionie Zachód oraz wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach), o czym Emitent informował w Raportach Bieżących w miesiącu maju.

Mimo polepszenia wskaźników makroekonomicznych to jednak w zakresie konkurencji cenowej i rentowności kontraktów sytuacja rynkowa nadal pozostaje niezmienna. Wyniki finansowe I kwartału 2010 roku będą z pewnością gorsze od wyników analogicznego okresu roku 2009, co było głównie spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły wykonywanie robót i w efekcie ich fakturowanie. W II kwartale roku 2010 należy spodziewać się odrabiania opóźnień w zakresie realizacji prowadzonych robót i fakturowania.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty :

1. Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 13.04.2010 r. – Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk

2. Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 14.04.2010 r. – Raport miesięczny Elektromont S.A. – marzec 2010

3. Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 30.04.2010 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektromont S.A.

Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI następujący raport bieżący:

1. Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 27.04.2010 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

Emitent kontynuował swoje inwestycje w zakresie budowy Oddziałów Elektromont S.A. w Legnicy, Szczecinie i Wrocławiu. Inwestycje związane były ze zwiększeniem potencjału organizacyjno – marketingowego: zatrudnienie nowych pracowników specjalizujących się w przygotowaniu ofert handlowych, pozyskanie nowych kontraktów w zakresie instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji niskoprądowych, zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych klientów. Nowo otwarte oddziały w 2010 roku wypracują 30 % wartości sprzedaży. Spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania, utrzymuje dobrą płynność finansową oraz prowadzi aktywną działalność inwestycyjną i handlową m.in. poprzez rozbudowę zaplecza techniczno – handlowego. Spółka wdrożyła również nowy, całkowicie dedykowany dla Emitenta i jego potrzeb system informatyczny p.n. E-MONT!, wspomagający zarządzanie Spółką (m.in. działające on-line moduły obiegu dokumentów, analizy płynności finansowej, zakupy materiałów, składanie zapotrzebowań materiałowych z budów).

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 VI 2010 r. – Publikacja raportu miesięcznego za maj 2010 rok

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,
Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu