Zmiany w Statucie Spółki Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. podaje do wiadomości informację o zmianach w Statucie Spółki Elektromont S.A. wraz tekstem jednolitym Statutu Spółki zawierającego zmiany dokonane w dniu 26.05.2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i potwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30.06.2010 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.