Aktualizacja prognoz na rok 2010 zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r.

Zarząd Elektromont S.A. informuje niniejszym o aktualizacji prognoz finansowych (opublikowanych            w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009), które planuje osiągnąć w roku 2010.

Zaktualizowane prognozy finansowe na rok 2010 to:
– przychody ze sprzedaży netto: 20 000 000 zł;
– zysk netto 270 000 zł.

Obniżenie zakładanego poziomu zysku netto w roku 2010 w stosunku do prognoz zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., w ocenie Zarządu Elektromont S.A., wynika m. in. z:

a) utrzymujących się niskich marż na realizowanych przez Elektromont S.A. kontraktach, których przyczyną jest bardzo ostra konkurencja cenowa przedsiębiorstw chcących pozyskać nowe kontrakty;

b) poniesionych inwestycji związanych z zasobami ludzkimi (kierownicy budów/kontraktów oraz inżynierów)  w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, instalacji telekomunikacyjnych oraz inwestycji  w zaplecze techniczno-organizacyjne (zakupy nowego sprzętu, narzędzi, szkolenie pracowników), co było planowanym działaniem w związku z realizacją długoterminowych celów emisyjnych;

c) z dokonanych i planowanych podwyżek cen materiałów, w szczególności kabli i przewodów, których ceny zmieniły się w wyniku wzrostu cen miedzi na światowych rynkach (od stycznia do lipca 2010 r. ceny tych produktów wzrosły o blisko 20%, a w sierpniu b.r. planowana jest następna podwyżka cen tych materiałów).

Mimo spowolnienia gospodarczego, ograniczenia realizowanych inwestycji oraz ostrej konkurencji cenowej Elektromont S.A. wypracuje dodatni wynik finansowy oraz osiągnie blisko 25% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku 2009. Na dzień 16.08.2010 r. Elektromont S.A. zakontraktował ponad 80% wartości przychodów planowanych na rok 2010, dlatego realizacja prognozy w zakresie osiągnięcia przychodów na poziomie 20 000 000 zł netto wydaje się wysoce prawdopodobna.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.