RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LIPIEC 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2010 roku.

I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w lipcu nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowano lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień. W podziale na klasy wielkości, tak jak przed miesiącem największy wzrost sygnalizują jednostki duże produkcji budowlano-montażowej.Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w lipcu pesymistycznie, choć lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Najbardziej negatywne, choć mniej pesymistyczne oceny formułowane są przez jednostki mikro. Jedynie przedsiębiorstwa duże  oceniają swoją sytuację gospodarczą nieznacznie pozytywnie. Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są nadal optymistyczne, choć nieco ostrożniejsze od zgłaszanych w czerwcu.

Produkcja budowlano-montażowa jest w lipcu oceniana pozytywnie, lepiej niż w czerwcu. Największy wzrost produkcji sygnalizują dyrektorzy przedsiębiorstw dużych,  spadek produkcji odnotowywany jest jedynie w jednostkach mikro.Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie nadal rosnąć, w skali zbliżonej do prognoz z czerwca

W lipcu bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest przez jednostki z wszystkich klas wielkości mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Najmniej pesymistycznie swoja sytuację oceniają jednostki średnie i duże  przy nieco ostrożniejszej od zgłaszanej w czerwcu prognozie portfela zamówień. Prognozy na najbliższe trzy miesiące są pozytywne i nieco lepsze od przewidywań formułowanych w czerwcu.

Najbardziej korzystne prognozy dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki średnie. W lipcu przedsiębiorstwa zgłaszają wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe zbliżony do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu. Najbardziej znaczące opóźnienia są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa małe.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (4,7% w lipcu 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (59% w lipcu br., 61% przed rokiem), kosztami zatrudnienia (52% w lipcu br., 50% w analogicznym miesiącu ub.r.), a także niedostatecznym popytem (42% w lipcu br., 48% w lipcu 2009 r.). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło jedynie znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia (z 50% do 52%) oraz kosztami materiałów (z 26% do 28%). W największym stopniu zmalała uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem. Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne, na poziomie przewidywań z czerwca. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystne prognozy formułują jednostki średnie i duże.

Pomimo wzrostu ilości inwestycji podstawową bolączką przedsiębiorstw działających w branży budowlano-montażowej są bardzo niskie marże na realizowanych kontraktach, a przyczyną jest ostra konkurencja cenowa przedsiębiorstw ubiegających się o realizację poszczególnych inwestycji. Powszechnym jest uczestnictwo nawet kilkunastu firm w fazie przetargowej lub organizowanych przez Inwestorów konkursach ofert. Problem ten nie omija również Spółki, która w walce o zlecenie jest porównywana cenowo do innych oferentów i chcąc uzyskać zlecenie powinna dostosować swoje ceny do poziomu cen rynkowych. Według oceny Zarządu szansą na zmianę tej niekorzystnej sytuacji dla                  Elektromont S.A., która działa na rynku przemysłowym oraz na rynku budownictwa użyteczności publicznej, może być znacząca poprawa na rynku budownictwa mieszkaniowego, ale w chwili obecnej nie ma pozytywnych sygnałów                  o zmianie sytuacji na tym rynku. Zmiana taka, jeśli nastąpi, powinna  spowodować, że wiele firm działających obecnie na rynku Emitenta przeniesie swoją działalność na wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach jedno i wielorodzinnych.

II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty :

1.       Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 01.07.2010 – Zmiany w Statucie Spółki Elektromont S.A.

2.       Raport bieżący nr 26/2010 z dnia 08.07.2010 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A.

3.       Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 12.07.2010 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

1.     Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 08.07.2010 –  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

Elektromont S.A. w okresie lipca 2010 roku prowadził bardzo intensywne działania mające na celu pozyskanie następnych kontraktów i zleceń zarówno z terminem realizacji na rok 2010, jak i na rok 2011. W tym procesie, obok działu ofertowania funkcjonującego w Jeleniej Górze, bardzo aktywnie uczestniczą wszystkie oddziały Spółki. Działalność ta powinna zaowocować w najbliższej przyszłości podpisaniem nowych, znaczących kontraktów. Spółka planuje w roku 2010 osiągnąć przychody na poziomie min. 20 000 000 złotych netto, a w roku 2011 na poziomie  25 000 000 złotych netto.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 IX 2010 r. – Publikacja raportu miesięcznego za sierpień  2010 roku

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.