Zawarcie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu 34/2010 – EBI z dnia 18 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Szpitalu Klinicznym Nr 1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej   w Szczecinie.

Wartość zleconych robót, w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń zgodnych  z projektem wykonawczym, wyniesie: 3 999 642 zł netto. W przypadku zgody Inwestora na zastosowanie równoważnych zamienników materiałowych wartość zleconych robót wyniesie: 3 569 358 zł netto. Termin wykonania zlecenia: 30.11.2011 r.

Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. Według ustaleń zawartych w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1.       W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

2.       Za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminowego podanego  w harmonogramie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 0,5 % wartości brutto etapu robót;

3.       Za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego  w harmonogramie z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 1% wartości brutto etapu robót;

4.       Za każdy dzień opóźnienia  zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn, za którą ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 0,5% wartości brutto wynagrodzenia umownego wynagrodzenia;

5.        Za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,5 %  wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu , w którym miało nastąpić usunięcie wady.

Łączna wysokość kar umownych wskazanych w punktach 2, 3, 4, 5 nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w umowie.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie Umowy będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 oraz w 2011 roku. Otrzymana Umowa na wykonanie instalacji teletechnicznych jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie  oraz realizacji celów  emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.       z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.