Podpisanie istotnych umów

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu nr 40/2010 – EBI z dnia 03.09.2010 r. podpisała z Gminą Kobierzyce umowy na wykonanie oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce.

Łączna wartość robót, które są przedmiotem umów wyniosą 496 144,76  złotych netto, a termin wykonania zadań to 05.12.2010 r.

Według postanowień zawartych w umowach Elektromont S.A. zapłaci Zamawiającemu kary umowne za ewentualną zwłokę w wykonaniu robót powstałą z przyczyn obciążających Elektromont S.A. oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Strony zastrzegły w umowach, że jeśli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionych szkód Strony będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umów będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku. Zawarcie umów jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”