RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – SIERPIEŃ 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2010 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w sierpniu oceniany nieco mniej optymistyczne niż w lipcu, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowuje się nieznaczne pogorszenie zarówno pozytywnych ocen dotyczących bieżącego portfela zamówień jak i negatywnych dotyczących aktualnej sytuacji finansowej. W sierpniu przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy niż w lipcu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości największy wzrost portfela zamówień sygnalizują jednostki duże, natomiast spadek – jedynie jednostki mikro. Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są nadal optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości najbardziej znaczącego wzrostu portfela zamówień spodziewają się jednostki duże .

W sierpniu bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieco bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu.  W podziale na klasy wielkości swoją sytuację finansową najbardziej pesymistycznie oceniają jednostki mikro.   W sierpniu utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najbardziej znaczące opóźnienia są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa małe.

Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są pozytywne, choć gorsze od przewidywań formułowanych  w lipcu. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystne prognozy dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki średnie i duże. Jedynie przedsiębiorstwa mikro formułują niekorzystne prognozy dotyczące swojej sytuacji finansowej.

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w sierpniu pesymistycznie, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Najbardziej negatywne oceny zgłaszają jednostki mikro i małe (o liczbie pracujących do 49 osób). Jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem.

Mimo pierwszych oznak poprawy sytuacji w branży budowlano – montażowej sytuacja gospodarcza Elektromont S.A. nie ulega zmianie. Nadal odczuwalna jest silna konkurencja ze strony innych przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania nowych kontraktów, co  przekłada się na utrzymujący się niski poziom cen za wykonanie poszczególnych inwestycji. Jednakże Elektromont S.A. w sposób skuteczny zdobywa kolejne zlecenia i kontrakty, dzięki którym rozszerza portfel Klientów i zdobywa nowe rynki dla sprzedaży swoich usług. Podpisane w ostatnim czasie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych spowodują nie tylko źródło stałych przychodów i ciągłość w wykorzystaniu wszystkich zasobów Spółki, ale również wpłynie na bezpieczeństwo finansowe Elektromont S.A.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwanaście raportów :

1.       Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 04.08.2010 – Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Elektromont S.A.  w dniu 4 sierpnia

2.       Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 04.08.2010 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 4 sierpnia 2010 r.

3.       Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 16.08.2010 – Raport miesięczny Elektromont S.A.  za miesiąc lipiec

4.       Raport bieżący nr 31/2010 z dnia 16.08.2010 – Raport kwartalny Elektromont S.A. za II kwartał 2010 roku.

5.       Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 17.08.2010 – Aktualizacja prognoz na rok 2010 zawartych w dokumencie informacyjnym z dnia 06.05.2010 r.

6.       Raport bieżący nr 33/2010 z dnia 18.08.2010 – raport kwartalny za II kwartał 2010 roku (korekta raportu 31/2010)

7.       Raport bieżący nr 34/2010 z dnia 18.08.2010 – Istotne zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych  i niskoprądowych

8.       Raport bieżący nr 35/2010 z dnia 20.08.2010 – Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki

9.       Raport bieżący nr 36/2010 z dnia 23.08.2010 – Zlecenie na wykonanie instalacji teletechnicznych

10.    Raport bieżący nr 37/2010 z dnia 24.08.2010 – Ustalenie wartości umów za zlecone prace

11.    Raport bieżący nr 38/2010 z dnia 30.08.2010 – Istotne zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych

12.    Raport bieżący nr 39/2010 z dnia 31.08.2010 – Zawarcie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty:

1.     Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 03.08.2010 –  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

2.     Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 04.08.2010 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 4 sierpnia 2010 r.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

W okresie sierpnia Elektromont S.A. otrzymał od Klientów zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości ponad 4 000 000 zł netto, których wykonanie będzie miało istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 i 2011 roku. Otrzymane zamówienia są wymiernym efektem działania otworzonych Oddziałów Elektromont S.A. w Szczecinie, Legnicy i Wrocławiu.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 XI 2010 r. – Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2010 roku

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.