Zawarcie umowy z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu nr 41/2010 – EBI z dnia 03.09.2010 r. podpisała z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. umowę o Wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin. Elektromont S.A. przyjmuje do wykonania roboty budowlane składające się z: linii telekomunikacyjnych dla sterowania, monitoringu i sygnalizacji, linii telekomunikacyjnych dla potrzeb teleinformatyki, sieci telefonicznej, teletechnicznej kanalizacji pierwotnej i wtórnej, DVOR telekomunikacji na Lotnisku Warszawa/Modlin.

Wartość  umowy wynosi 1 823 595,00  złotych brutto. Elektromont S.A. rozpocznie realizację zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a zakończy w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych umową, Elektromont S.A. zobowiązana jest do zapłaty kar umownych: 

1)    za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, licząc od terminu wykonania umowy i nie więcej niż 10 % wartości umowy,

2)    za każdy dzień opóźnienia od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad w przedmiocie umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto jednak nie więcej niż 10 % wartości umowy, 

3)    za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

4)    za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umów będzie miało istotny wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 i w 2011 roku. Zawarcie umów jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”