RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2010 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest we wrześniu oceniany pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem, choć mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu przedsiębiorstwa odnotowują wolniejszy niż w sierpniu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości największy wzrost portfela zamówień sygnalizują jednostki duże. Produkcja budowlano-montażowa jest oceniana pozytywnie, choć gorzej niż w sierpniu. Największy spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach mikro.  We wrześniu niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej utrzymują się na poziomie z ubiegłego miesiąca. Nadal utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najbardziej znaczące opóźnienia są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa małe.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są nadal optymistyczne, choć ostrożniejsze od przewidywań z sierpnia. Zarówno prognozy portfela zamówień jak i prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są ostrożniejsze i gorsze od przewidywań formułowanych w sierpniu. W podziale na klasy wielkości najbardziej niekorzystne przewidywania dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki mikro.            Mimo, iż  produkcja budowlano-montażowa będzie nadal rosnąć,  w ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują niewielki spadek cen robót budowlano-montażowych.

Wrzesień był kolejnym miesiącem roku, w którym Elektromont S.A. aktywnie prowadziła działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów i nowych Klientów oraz sprzedaży zakontraktowanych i wykonanych usług.

W okresie września udało się Spółce pozyskać nowe zlecenia o wartości blisko 2 500 000 zł netto, które będą realizowane w roku 2010-2011. Pozyskane zlecenia, w większości przypadków są od nowych Klientów, z którymi Spółka ma zamiar i ma szanse nawiązać długotrwałe relacje i współpracę w zakresie realizacji kontraktów na wykonanie instalacji elektrycznych.

W procesie pozyskiwania nowych kontraktów i zleceń Elektromont S.A. nadal odczuwa silną konkurencję ze strony innych przedsiębiorstw, co przekłada się na spadek cen za usługi oferowane przez Emitenta.

Nadal odczuwalne są problemy związane z przesunięciem przez Klientów terminów ujętych w harmonogramach robót, co skutkuje niemożnością wykonania wszystkich zaplanowanych przez Elektromont S.A. na poszczególnych kontraktach prac i brakiem możliwości zafakturowania robót na planowanym poziomie. Elektromont S.A. spodziewa się poprawy tej sytuacji w IV kwartale 2010 r.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów:

1.       Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 03.09.2010 – Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.

2.       Raport bieżący nr 41/2010 z dnia 03.09.2010 – Wybór Elektromont S.A. jako wykonawcy  sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin.

3.       Raport bieżący nr 42/2010 z dnia 09.09.2010 – Podpisanie istotnych umów.

4.       Raport bieżący nr 43/2010 z dnia 14.09.2010 – Raport miesięczny Elektromont S.A. – sierpień 2010.

5.       Raport bieżący nr 44/2010 z dnia 17.09.2010 – Zawarcie umowy z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

6.       Raport bieżący nr 45/2010 z dnia 21.09.2010 – Zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych.

7.       Raport bieżący nr 46/2010 z dnia 28.09.2010 – Zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

1.     Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 10.09.2010 –  Korekta raportów bieżących dotyczących zawiadomień o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

W okresie września Elektromont S.A. prowadziła intensywne działania  mające na celu pozyskanie nowych kontraktów. W efekcie otrzymała od Klientów zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości prawie 2 500 000 zł netto, których wykonanie będzie miało istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 i 2011 roku.  W procesie pozyskania nowych kontraktów aktywnie uczestniczą wszystkie Oddziały Spółki.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 15 XI 2010 r. – Publikacja raportu miesięcznego za październik 2010 roku

do 15 XI 2010 r. – Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.