Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Gminy Stronie Śląskie zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej oraz dokonał wyboru Elektromont S.A. jako wykonawcę oświetlenia ulicznego.

Gmina Stronie Śląskie  poinformowała, że umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z wniesieniem zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy.

Wartość robót, które będą przedmiotem umowy wyniosą 339 821,20  złotych brutto.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku. Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji oświetlenia ulicznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”