Zawarcie umowy z Gminą Stronie Śląskie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w podpisała z Gminą Stronie Śląskie umowę o wykonanie zadania pn: Infrastruktura osiedla Morawka – oświetlenie terenu etap I.

Wartość  umowy wynosi 339 721,20  złotych brutto. Elektromont S.A.  rozpocznie prace w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zakończenie robót do 15.12.2010 r.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.       Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki;

2.       Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki;

3.       W razie odstąpienia przez Zamawiającego  od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało istotny wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku. Zawarcie umowy jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe