RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LISTOPAD 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2010 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W listopadzie bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (w październiku minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22%  (w październiku odpowiednio 15% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w listopadzie oceniany bardziej pesymistycznie niż w październiku, choć mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowuje się gorsze niż w październiku oceny bieżącego i przewidywanego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (podobnie jak w listopadzie 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (56% w listopadzie br., 62% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (53% w listopadzie br., 52% w analogicznym miesiącu ub.r.). Barierą, której znaczenie              w skali roku spadło w największym stopniu jest bariera związana z niedostatecznym popytem (z 47% do 38%).

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w listopadzie pesymistycznie, przedsiębiorstwa odnotowują większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe,produkcja budowlano-montażowa jest oceniana niekorzystnie i gorzej niż w październiku. W listopadzie oceny bieżącej sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze niż w ubiegłym miesiącu, utrzymują się trudności  z terminowym ściąganiem płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są pesymistyczne i gorsze od przewidywań z października. Prognozy portfela zamówień są niekorzystne i gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu.Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu większym niż wskazywały prognozy z października. Prognozy sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze od przewidywań formułowanych w październiku. W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują nieco większy niż w październiku spadek cen robót budowlano-montażowych.

Listopad 2010 r. to dla firmy Elektromont S.A. kolejny miesiąc, w którym Spółka działa w otoczeniu wysoce nieustabilizowanym i w warunkach ostrej konkurencji cenowej. Dodatkowo końcowe dni miesiąca to znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają, bądź znacząco utrudniają realizowanie zleconych prac, co może w efekcie wpłynąć na przesunięcie w odbiorach robót i ich fakturowania.

Mimo wszystkich trudności występujących na rynku Emitent pozyskał kolejne zlecenia o wartości ok. 2 800 000 zł netto i pozyskał dzięki temu nie tylko nowe kontrakty, ale również nowych klientów.  

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów :

1.      Raport bieżący nr 50/2010 z dnia 04.11.2010 – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2010.

2.       Raport bieżący nr 51/2010 z dnia 04.11.2010 – Zlecenie na wykonanie instalacji.

3.       Raport bieżący nr 52/2010 z dnia 15.11.2010 – Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

4.       Raport bieżący nr 53/2010 z dnia 15.11.2010 – Raport miesięczny za październik 2010 roku.

5.       Raport bieżący nr 54/2010 z dnia 16.11.2010 – Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty:

1.     Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 04.11.2010 –  Zlecenie na wykonanie instalacji.

2.     Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 09.11.2010 – Zawiadomienie o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

3.     Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 16.11.2010 – Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

W okresie listopada Elektromont S.A. otrzymała od firmy Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w wartości ok. 250 000,00 zł brutto (ostateczna wartość zlecenia zostanie określona w umowie). W listopadzie również Elektromont S.A. podpisała umowę na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i słaboprądowych w wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, których wartość wyniesie 2 550 000zł netto. Wykonanie obu zleceń będzie miało istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010-2011 roku. Pozyskane zlecenia są wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych, które zakładały pozyskiwanie nowych Klientów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz dywersyfikację sprzedaży.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 I 2011 r. – Raportu miesięcznego za grudzień 2010 roku.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.