Odstąpienie od realizacji umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 16.12.2010 r. przekazał Gminie Stronie Śląskie Oświadczenie o Odstąpieniu od Realizacji Umowy nr 19/2010 z dnia 26.10.2010 r. na wykonanie oświetlenia terenu na Osiedlu Morawka – etap I. O zawarciu Umowy  Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 49/2010 w dniu 27.10.2010 r.

Przyczyną odstąpienia od Umowy jest zaniechanie po stronie Gminy Stronie Śląskie. Pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Emitenta terminu dodatkowego do dnia 15.12.2010 r., nie przekazano Emitentowi prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy, choć Umowa nakładała taki obowiązek na Gminę w dniu przekazania placu budowy (02.11.2010 r.).  W dniu przekazania placu budowy Emitent w Protokole Przekazania Placu Budowy odnotował fakt braku tych dokumentów. W okresie obowiązywania Umowy Gmina nie informowała Emitenta o przyczynach opóźnienia, ani też nie występowała o wydłużenie terminu wykonania Umowy. Z uwagi na upływ w dniu  15.12.2010 r. umówionego terminu wykonania Umowy dalsze oczekiwanie na dokumentację jest w tej sytuacji bezprzedmiotowe.

Emitent informuje również, że w dniu przekazania placu budowy (02.11.2010 r.) Gmina Stronie Śląskie nie przekazała kompletnej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe do realizacji dokumentacji technicznej, choć Umowa nakładała taki obowiązek na Gminę w dniu przekazania placu budowy (02.11.2010 r.). W dniu przekazania placu budowy w Protokole Przekazania Placu Budowy Emitent odnotował fakt braku tego dokumentu. Zatwierdzona do realizacji dokumentacja techniczna została przekazana Emitentowi dopiero w dniu 23.11.2010 r., jednakże w obliczu faktu nie dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy nie jest i nie było możliwe terminowe wypełnienie warunków Umowy.

W związku z odstąpieniem od Umowy na podstawie okoliczności związanych z niewypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i w  zgodzie z Umową, Emitent obciążył Gminę Stronie Śląskie karą umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy wraz z Notą księgową nr 1/XII/2010 sporządzoną w dniu 16.12.2010 r. zostało wysłane do Gminy Stronie Śląskie w dniu 16.12.2010 r. Powyższa kara nie wyczerpuje roszczeń przysługujących Emitentowi na podstawie art. 494 kc., które zostaną sprecyzowane po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji wykonanych dotychczas prac,  związanych z przygotowaniem do realizacji Umowy.

Decyzja o odstąpieniu od realizacji Umowy wpłynie na wyniki finansowe Emitenta w roku 2010.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.