Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał umowę na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych w obiekcie magazynowym w Polkowicach (województwo dolnośląskie). Wartość zleconych robót wyniesie: 1 910 000 zł netto. Termin zakończenia prac 15.05.2011 r.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca: 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

b/ za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy: 1 % wartości brutto umownego wynagrodzenia,

c/  za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji: 1 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2011.