Ustalenie wartości umowy za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu 39/2010 – EBI z dnia 31 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Szpitalu Klinicznym Nr 1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM  w Szczecinie.

Strony ostatecznie ustaliły, że za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe, według ostatecznie wybranej opcji, w kwocie 3.821.632 zł netto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.