Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przygotowanie i realizacja inwestycji BUDINWEST Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.

Wartość prac Strony ustalają na 173 000 zł netto. Termin zakończenia prac objętych przedmiotem umowy nastąpi w sierpniu 2011 roku.

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia netto ogółem za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % wynagrodzenia Podwykonawcy.

b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto ogółem za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 10% wynagrodzenia Podwykonawcy.

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto ogółem.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.