Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 13 maja 2011 r. od osoby obowiązanej, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba zobowiązana w dniu 09.05.2011 r. dokonała transakcji nabycia 650 000 szt. akcji Elektromont S.A. po średniej cenie 1,20 zł. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym w formie umowy darowizny.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi