RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – KWIECIEŃ 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2011 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w kwietniu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w marcu, choć nieco gorzej niż przed rokiem. Sytuacja gospodarcza oceniana jest mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu, prognozy są bardziej optymistyczne. Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe również oceniany jest mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Spadek portfela zamówień sygnalizują jedynie jednostki mikro i małe oraz prowadzący roboty budowlane specjalistyczne. Prognozy portfela zamówień wskazują na możliwość jego dalszego wzrostu w najbliższych miesiącach. Produkcja budowlano-montażowa jest w kwietniu oceniana mniej niekorzystnie niż w marcu, przewidywania dotyczące produkcji są korzystne i lepsze od formułowanych w marcu. Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są bardziej optymistyczne. Najkorzystniejsze przewidywania formułują jednostki mikro i średnie oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Również sytuacja finansowa oceniana jest we wszystkich klasach wielkości i działach PKD mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. W bieżącym miesiącu nieznacznie zmniejszają się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy przewidują wzrost cen robót budowlano-montażowych. W największym stopniu ceny mogą rosnąć w jednostkach mikro oraz u prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także u prowadzących roboty budowlane specjalistyczne. Spadek cen przewidywany jest przez dyrektorów jednostek dużych. Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,7% (3,5% w kwietniu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (55% w kwietniu br., 49% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55% w kwietniu br., 59% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 24% do 36%), natomiast najbardziej zmalało znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 49% do 41%).  

  1. II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów :

1.       Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 04.04.2011 r. – Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.       Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 13.04.2011 r. – Podpisanie umowy na wykonanie instalacji.

3.       Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 13.04.2011 r. – Raport za marzec 2011 r.

4.       Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 15.04.2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.

5.       Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 22.04.2011 r. – Raport roczny za rok 2011 r.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2011 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty:

  1. Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 04.04.2011 r. – Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  2. Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 15.04.2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W kwietniu podpisana została umowa na wykonanie przyłącza energetycznego Sn wraz z dostawą i montażem stacji transformatorowej o wartości 710 000 zł netto.  

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

24.05.2011 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółka planuje złożenie:

do 14 VI 2011 r. – Raport za maj 2011 r.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.