RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MAJ 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za maj 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w maju oceniany jest pozytywnie, nieco lepiej niż w kwietniu i przed rokiem. Sytuacja gospodarcza oceniana jest mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące utrzymują się na poziomie optymistycznych przewidywań z kwietnia. W maju dyrektorzy przedsiębiorstw oceniają portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem. Spadek sygnalizują jedynie jednostki mikro i małe. Utrzymują się korzystne prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące. Największy wzrost portfela zamówień prognozują jednostki duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.Produkcja budowlano-montażowa jest w maju nieznacznie ograniczana (w mniejszym stopniu niż w kwietniu). Spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach mikro i małych oraz przez prowadzących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Wzrost produkcji odnotowywany jest w jednostkach dużych oraz przez prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są korzystne i zbliżone do formułowanych w kwietniu. Największy wzrost produkcji prognozowany jest przed dyrektorów jednostek średnich i dużych oraz przez prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Sytuacja finansowa oceniana jest we wszystkich klasach wielkości i działach PKD mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Swoją sytuację najbardziej niekorzystnie oceniają jednostki mikro i małe oraz prowadzący roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  i prowadzący roboty budowlane specjalistyczne. W bieżącym miesiącu utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Największe opóźnienia sygnalizowane są przez dyrektorów przedsiębiorstw mikro i małych oraz przez prowadzących roboty budowlane specjalistyczne. Prognozy sytuacji finansowej są zbliżone do optymistycznych przewidywań z ubiegłego miesiąca. Najkorzystniejsze prognozy formułują jednostki średnie i duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy przewidują nieco wolniejszy niż prognozowano w kwietniu wzrost cen robót budowlano-montażowych. W największym stopniu ceny mogą rosnąć w jednostkach mikro oraz u prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także u prowadzących roboty budowlane specjalistyczne.
Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,3% (3,9% w maju 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57% w maju br., 51% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55% w maju br., 61% przed rokiem). W porównaniu z majem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 26% do 36%), natomiast najbardziej zmalało znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 46% do 39%). 

 1. II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
  W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dziesięć raportów :

1.       Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 06.05.2011 r. – Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych.

2.       Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 06.05.2011 r. – Istotne zlecenie.

3.       Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 10.05.2011 r. – Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace.

4.       Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 11.05.2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.

5.       Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 13.05.2011 r. – Raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

6.       Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 16.05.2011 r. – Raport za kwiecień 2011 r.

7.       Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 24.05.2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2011 r.

8.       Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 24.05.2011 r. – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2011 r.

9.       Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 24.05.2011 r. – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28.06.2011 r.

10.    Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 31.05.2011 r. – Podpisanie umowy na wykonanie przyłączy energetycznych.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2011 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI, dziewięć raportów:

 1. Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 11.05.2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedziba w Jeleniej Górze na dzień 28 czerwca 2011 roku.
 2. Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 11.05.2011 r. – Zmiana staniu posiadania akcji.
 3. Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 11.05.2011 r. – Zmiana stanu posiadania akcji.
 4. Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 13.05.2011 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 5. Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 17.05.2011 r. – Ujawnienie stanu posiadania.
 6. Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 18.05.2011 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta raportu 9/2011.
 7. Raport bieżący 1/2011 z dnia 19.05.2011 r. –  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektromont S.A.
 8. Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 24.05.2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2011 r.
 9. Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 24.05.2011 r. – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28.06.2011 r.
 10.  Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółkiwww2.elektromont.pl
  III.   
  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  
  W okresie sprawozdawczym Spółka otrzymała od Przygotowanie i realizacja inwestycji BUDINWEST Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych. Wartość umowy wynosi 173 000 zł netto. Termin zakończenia prac tj. sierpień 2011 roku. Spółka w okresie maja otrzymała zlecenie od WROBIS S.A. na budowę przyłączy energetycznych SN i NN. Wartość prac strony ustaliły na 1 510 000.00 zł netto. Spółka otrzymała również podpisany aneks na wykonanie instalacji i sieci elektrycznych wraz z projektem wykonawczym w Opolu o wartości 1 011 975,86 zł netto. Spółka kontynuuje swoje inwestycje w zakresie dostosowania zakupionej nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Spółki wraz z  zapleczem organizacyjno-technicznym. 
  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
  28.06.2011 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółka planuje złożenie:
  do 14 VII 2011 r. – Raport za czerwiec 2011 r.
  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Marek Błażków – Prezes Zarządu
  Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu