Podpisanie umowy na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od CFE POLSKA Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych w magazynie firmy Merida w Tyńcu Małym. Zryczałtowane wynagrodzenie za wszystkie Roboty wymienione w Umowie wynosi 2 663 009,95 PLN netto. Ostateczny termin zakończenia Robót: 31.08.2011 r.

W przypadku opóźnień w wykonaniu Robót lub usuwaniu wad w okresie rękojmi lub gwarancji Generalny Wykonawca obciąża Podwykonawcę karą w wysokości:

– 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonywaniu Robót w stosunku do terminów częściowych wynikających z Umowy,

– 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu Robót w stosunku do terminu ostatecznego wynikającego za Umowy,

– 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub gwarancji, począwszy od ósmego dnia od daty pisma wzywającego do usunięcia wad.

W przypadku gdy Podwykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, poza opóźnieniem w wykonaniu Robót i/lub w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub gwarancji, Generalny Wykonawca obciąża Podwykonawcę karą umowną w wysokości 3 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia niniejszej warunków niniejszej Umowy po pisemnym upomnieniu.

W przypadku zlecenia przez Podwykonawcę wykonania prac, o których mowa w Umowie, dalszemu podwykonawcy  bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną do wysokości wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy.

W przypadku odstąpienia od Umowy  z powodu niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań Podwykonawcy wynikających z niniejszej Umowy Generalny Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną  w wysokości 10% Wynagrodzenia.

Kwota kar umownych staje się wymagalna, bez żadnych dodatkowych warunków, z upływem ww. terminów, z datą naruszenia warunków Umowy lub datą odstąpienia i może być potracona przez Generalnego Wykonawcę z wierzytelności przysługujących Podwykonawcy względem Generalnego Wykonawcy.

Obowiązek zapłaty przez Podwykonawcę kar umownych opisanych powyżej  nie jest zależy od wystąpienia szkody lub ustalenia faktycznej wartości szkody  poniesionej przez Generalnego Wykonawcę.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.