RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LIPIEC 2011

RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LIPIEC 2011

                Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za lipiec 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lipcu oceniany jest pozytywnie, choć nieco gorzej niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem. Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Najbardziej negatywne oceny, choć mniej niekorzystne niż przed miesiącem, zgłaszają jednostki małe. Jedynie przedsiębiorstwa duże oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie. Prognozy sytuacji gospodarczej na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne, choć ostrożniejsze od przewidywań z czerwca.
Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest mniej optymistyczny niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości największy wzrost portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa duże. Prognozy na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu.
W lipcu utrzymują się korzystne oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Największy wzrost produkcji odnotowywany jest w jednostkach dużych. Niewielki spadek produkcji odnotowywany jest wyłącznie w jednostkach mikro. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem.
Sytuacja finansowa oceniana jest mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Mimo niewielkiej poprawy, swoją sytuację finansową najbardziej niekorzystnie oceniają jednostki mikro, jedynie jednostki duże oceniają korzystnie swoją sytuację finansową.Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od przewidywań z czerwca. Najkorzystniejsze prognozy formułują jednostki duże.
W bieżącym miesiącu nadal zgłaszane są trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Największe opóźnienia sygnalizowane są przez przedsiębiorstwa małe i średnie.  W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy nie przewidują zmian cen robót budowlano-montażowych. W podziale na klasy wielkości w największym stopniu ceny mogą rosnąć w jednostkach dużych, natomiast spadać — jedynie w jednostkach małych.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się, podobnie jak w lipcu 2010 r., na poziomie 4,5%. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57% w lipcu br., 52% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55% w lipcu br., 59% przed rokiem). W porównaniu z lipcem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 28% do 37%), natomiast spadło – bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 42% do 36%).
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty :
1. Raport bieżący nr 33/2011 – EBI z dnia 14.07.2011 r. – Raport miesięczny Elektromont S.A. – czerwiec 2011 r.
2. Raport bieżący nr 34/2011 – EBI z dnia 14.07.2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej.
3. Raport bieżący nr 35/2011 – EBI z dnia 18.07.2011 r.  – Podpisanie znaczącej umowy.
4. Raport bieżący nr 36/2011 – EBI z dnia 29.07.2011 r. – Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.
W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2011 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym Spółka podpisała umowę o współpracy z KORBANK S.A. dotyczącą „realizacji projektów, dostarczania usług i towarów na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym i elektroenergetycznym”. Ponadto przedmiotem umowy jest również podejmowanie działań mających na celu obniżanie kosztów zakupów sprzętu i urządzeń.
Również w lipcu Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. na roboty dodatkowe w ramach umowy o Wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin. Wartość umowy wynosi 487 302,00z zł netto.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:
Do 12 VIII 2011 r. – Raport za II kwartał 2011 r.
do 14 IX 2011 r. – Raport za sierpień 2011 r.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.