RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – SIERPIEŃ 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za sierpień 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie po czterech miesiącach ocen pozytywnych, w sierpniu oceniany jest niekorzystnie, gorzej niż przed rokiem. Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Najbardziej negatywne oceny zgłaszają jednostki małe. Jedynie przedsiębiorstwa duże oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie. Prognozy sytuacji gospodarczej na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne, choć ostrożniejsze od przewidywań z lipca. Dotyczy to przedsiębiorstw wszystkich klas wielkości. Najbardziej korzystne prognozy formułują jednostki duże.
W sierpniu portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe oceniany jest mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Równieżprognozy na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w lipcu. Największy wzrost portfela zamówień przewidują jednostki duże.
Produkcja budowlano-montażowa oceniana jest mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Największy wzrost produkcji, choć mniej znaczący niż przed miesiącem, odnotowywany jest w jednostkach dużych. Niewielki spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach małych. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Największy wzrost produkcji prognozowany jest przez dyrektorów jednostek dużych.
W sierpniu sytuacja finansowa oceniana jest nieco bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Swoją sytuację finansową najbardziej niekorzystnie oceniają jednostki mikro. Prognozy sytuacji finansowej są optymistyczne, ale ostrożniejsze od przewidywań z lipca. Najkorzystniejsze prognozy formułują jednostki duże. Jedynie przedsiębiorstwa małe formułują pesymistyczne przewidywania dotyczące swojej sytuacji finansowej.
W bieżącym miesiącu nadal zgłaszane są trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najmniejsze opóźnienia są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa duże. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują nieznaczny spadek cen robót budowlano-montażowych. W podziale na klasy wielkości w największym stopniu ceny mogą spadać w jednostkach małych, natomiast rosnąć – w jednostkach dużych .
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,4% (4,2% w sierpniu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (56% w sierpniu br., 52% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (54% w sierpniu br., 58% przed rokiem). W porównaniu z sierpniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z warunkami atmosferycznymi (z 20% do 28%) oraz kosztami materiałów (z 29% do 36%), natomiast spadło – barier związanych z niedostatecznym popytem (z 40% do 36%) oraz konkurencją na rynku.
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty :
1. Raport bieżący nr 37/2011 – EBI z dnia 11.08.2011 r. – Raport miesięczny Elektromont S.A. – lipiec 2011 r.
2. Raport bieżący nr 38/2011 – EBI z dnia 12.08.2011 r. – Raport kwartalny z II kwartał 2010 roku.
3. Raport bieżący nr 39/2011 – EBI z dnia 16.82011 r.  – Zawarcie znaczącej umowy.
4. Raport bieżący nr 40/2011 – EBI z dnia 19.08.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert Elektromont S.A.
W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2011 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W sierpniu Zarząd Elektromont S.A. podpisał z WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. umowę o roboty budowlane branży elektrycznej. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe o niezmiennej wysokości 740 000,00 zł netto.
Również w sierpniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Energopol-Szczecin S.A. zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej na wykonanie zadania „Promenada z widokiem na Odrę-przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Gdyński”. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Elektromont S.A. podpisał umowę na wykonanie ww. zadania. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 1 359 870,00 zł.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:
Do  14 X  2011 r. – publikacja raportu za miesiąc wrzesień.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.