RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2011

RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2011

                Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie we wrześniu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem.
Oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są we wrześniu nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najbardziej negatywne oceny zgłaszają jednostki małe i średnie,  jedynie przedsiębiorstwa duże oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie. Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw są niekorzystne i gorsze od optymistycznych przewidywań z sierpnia.
We wrześniu przedsiębiorstwa oceniają portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości największy spadek portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa małe. Korzystnie portfel zamówień oceniają przede wszystkim przedsiębiorstwa duże. Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są pesymistyczne i gorsze od formułowanych w sierpniu.
Produkcja budowlano-montażowa oceniana jest niekorzystnie i gorzej niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są niekorzystne i gorsze od formułowanych przed miesiącem. Największy spadek produkcji przewidują przedsiębiorstwa małe. Największy wzrost produkcji prognozowany jest przez dyrektorów jednostek dużych.
We wrześniu utrzymują się niekorzystne oceny sytuacji finansowej. Swoją sytuację finansową najmniej pesymistycznie oceniają jednostki duże. Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są negatywne i gorsze od przewidywań z sierpnia. Jedynie jednostki duże formułują korzystne prognozy sytuacji finansowej.
W wrześniu zwiększają się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najmniejsze opóźnienia są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa duże. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują nieznaczny spadek cen robót budowlano-montażowych. W podziale na klasy wielkości w największym stopniu ceny mogą spadać w jednostkach małych i średnich, natomiast nieznacznie rosnąć – jedynie w jednostkach mikro.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się, podobnie jak przed rokiem, na poziomie 4,6%. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58% we wrześniu br., 52% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (56% w bieżącym miesiącu, 57% przed rokiem). W porównaniu z wrześniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami materiałów (z 28% do 37%) oraz kosztami zatrudnienia, natomiast spadło – barier związanych z warunkami atmosferycznymi (z 28% do 18%) oraz niedostatecznym popytem (z 38% do 34%).
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów :
1. Raport bieżący nr 41/2011 – EBI z dnia 02.09.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.
2. Raport bieżący nr 42/2011 – EBI z dnia 05.09.2011 r. – Podpisanie znaczącej umowy.
3. Raport bieżący nr 43/2011 – EBI z dnia 07.09.2011 r.  – Podpisanie znaczącej umowy.
4. Raport bieżący nr 44/2011 – EBI z dnia 07.09.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.
5. Raport bieżący nr v45/2011 – EBI z dnia 12.09.2011 r. – Raport miesięczny Elektromont S.A. – sierpień 2011
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2011 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W sierpniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał informacje o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze”. W tym samym miesiącu podpisana została umowa na wykonanie ww. zadania.Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 819 500,00.
Również we wrześniu Zarząd Elektromont S.A. podpisał umowę z Energopol-Szczecin S.A. na wykonanie zadania „Promenada z widokiem na Odrę-przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Gdyński”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 1 359 870,00 zł.
W miesiącu wrześniu Zarząd otrzymał od NAVOMIR – INVEST S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie zadania „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – Bulwar Piastowski”. Wynagrodzenie za terminowe wykonanie w/w. zadania określa się na kwotę 1 534 734,50 zł.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do  14 XI  2011 r. – publikacja raportu za październik.
Do 14 XI 2011 r. – Publikacja raportu za III kwartał

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.