Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od NAVOMIR INVEST S.A. podpisaną umowę na wykonanie zadania: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Piastowski”
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 1.534.734,50 zł.
Kary umowne:
Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy lub nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów prac według harmonogramu za każdy dzień opóźnienia, przy czym kary za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac lub całości prac naliczane są niezależnie od siebie, w oparciu o terminy wynikające z ustalonego harmonogramu i terminów realizacji robót:
– 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto,
Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w toku realizacji robót, w miesięcznym protokole zaawansowania prac, protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i rękojmi:
– 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto,
Kara za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów pośrednich ujętych w harmonogramie robot:
– 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto,
Kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
– 10 % kwoty wynagrodzenia brutto,
Kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy:
– 10 % kwoty wynagrodzenia brutto,
Kara za każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu frontów robót w odniesieniu do terminów pośrednich ujętych w harmonogramie robot
– 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto,
Kara za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzeniu odbiorów przez Generalnego Wykonawcę:
– 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto,
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.