Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowej w Karlinie.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 640 000,00  zł.
Kary umowne:
1.       Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.
2.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w przypadku odstąpienia  od umowy z winy Zamawiającego – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
3.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a/  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
b/ za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,   w stosunku do terminu podanego w harmonogramie – 0,5 % wartości brutto etapu robót,
c/  za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie – 0,5 % wartości brutto etapu robót,
d/ za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 0,5% wartości brutto umownego wynagrodzenia,
e/ za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,5% wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
f/   W przypadku stwierdzenia, że na terenie budowy przebywa nietrzeźwy pracownik podległy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo ukarać Wykonawcę karą umowna w wysokości 3.000,-zł. za każdy stwierdzony fakt.
4.       Zamawiający może potrącić posiadaną wierzytelność z tytułu kar umownych z każdej wierzytelności Wykonawcy lub ze zdeponowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.       Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości poniesionej szkody .
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.