RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – GRUDZIEŃ 2011

RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – GRUDZIEŃ 2011
Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za grudzień 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w grudniu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Wpływ na to mają negatywne, gorsze niż w listopadzie oceny dotyczące bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Najbardziej negatywne oceny swojejsytuacji gospodarczej zgłaszają jednostki małe i średnie. Najgorsze przewidywania w tym zakresie formułują jednostki małe. W podziale na klasy wielkości największy spadek bieżącego i przyszłego portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa małe i średnie. Najbardziej znaczące pogorszenie ocen dotyczących bieżącej i przyszłej produkcji budowlano-montażowej odnotowywane jest w jednostkach małych i średnich. Najgorsze oceny bieżące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki małe i średnie. Najbardziej negatywne przewidywania zgłaszają jednostki małe. W bieżącym miesiącu najbardziej znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa średnie, a najmniejsze – przez jednostki duże. Zatrudnienie może być ograniczane w największym stopniu w jednostkach średnich. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać we wszystkich klasach wielkości, najbardziej w jednostkach małych i średnich.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,8% (przed rokiem 3,1%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57% w grudniu br., 50% w analogicznym miesiącu ub. roku) oraz konkurencją na rynku (55% w bieżącym miesiącu, 54% przed rokiem). W porównaniu z grudniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 29% do 43%), kosztami materiałów (z 28% do 38%), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 26% do 34%) oraz kosztami zatrudnienia (z 50% do 57%).
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem raportów :
1. Raport bieżący nr 55/2011 – EBI z dnia 01.12.2011 r. – Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace.
2. Raport bieżący nr 56/2011 – EBI z dnia 14.22011 r. – Raport miesięczny za listopad 2011 r.
3. Raport bieżący nr 57/2011 – EBI z dnia 16.12.2011 r.  – Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.
4. Raport bieżący nr 58/2011 – EBI z dnia 19.12.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.
5. Raport bieżący nr 59/2011 – EBI z dnia 21.12.2011 r. – Podpisanie umowy.
6. Raport bieżący nr 60/2011 – EBI z dnia 22.12.2011 r. – Podpisanie umowy.
7. Raport bieżący nr 61/2011 – EBI z dnia 30.12.2011 r. –  Zawiadomienie o  wyborze oferty Elektromont S.A..
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu  2011 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka podpisała znaczące dla rozwoju Spółki umowy. Pierwsza na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze na kwotę netto 425 000,00 zł oraz druga na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych w „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM – infrastruktura uzupełniająca” w Szczecinie na kwotę 460 000 zł.
Spółka otrzymała również aneks do umowy na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych w magazynie firmy Merida w Tyńcu Małym, wartość podpisanego aneksu 522 140,06 zł.
Również w grudniu Spółka otrzymała informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowo-sportowej w Karlinie na kwotę 1 640 000 zł netto.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:
Do 14 II 2012 – publikacja raportu styczeń
Do 14 II 2012 – publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.