Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 20 stycznia 2012 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A.    Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta  w dniach od 29.07.2011 r. do 19.09.2011 r. dokonała transakcji sprzedaży 4 000 akcji Elektromont S.A. za kwotę 815,90 Euro (3 480,00 PLN) oraz transakcji kupna 2 akcji Elektromont S.A. za kwotę 0,49 Euro (2,04 zł). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 594 357

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,14% 

  Liczba przysługujących  głosów 594 357

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,14%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 590 359

Pocentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,08%

Liczba przysługujących  głosów 590 359 

 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,08%

Data transakcji

Kupno/sprzedaż

Wolumen

Cena

19.09.2011

Sprzedaż

2000 szt.

Średnia cena 0,82 zł.

19.08.2011

Kupno

1 szt.

Średnia cena 0,97 zł.

19.08.2011

Sprzedaż

2000 szt.

Średnia cena 0,92 zł

29.07.2011

Kupno

1 szt.

Średnia cena 1,07 zł

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi