Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 23 stycznia 2012 r. od osoby obowiązanej , sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana  w dniach od 30.05.2011 r. do 14.10.2011 r. dokonała transakcji sprzedaży 11 655 szt. akcji Elektromont S.A. za kwotę    3 362,15 Euro (13 774,80 PLN). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 650 000 

 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 10,00% 

 Liczba przysługujących  głosów 650 000

 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 10,00%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 638 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,82%

Liczba przysługujących  głosów 638 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,82%

Data transakcji

Kupno/sprzedaż

Wolumen

Cena

30.05.2011

S

300

1,19

31.05.2011

S

2200

1,19

31.05.2011

S

2250

1,20

31.05.2011

S

1200

1,21

31.05.2011

S

1100

1,21

31.05.2011

S

577

1,22

31.05.2011

S

1523

1,22

13.07.2011

S

1636

1,10

13.07.2011

S

864

1,10

24.08.2011

S

1

1,00

25.08.2011

S

1

1,00

26.08.2011

S

1

1,00

29.08.2011

S

1

1,00

14.10.2011

S

1

0,80

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych