RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – STYCZEŃ 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za styczeń 2012 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w grudniu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Wpływ na to mają negatywne, gorsze niż w listopadzie oceny dotyczące bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.
Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji gospodarczej zgłaszają jednostki małe i średnie. Najgorsze przewidywania w tym zakresie formułują jednostki małe. W podziale na klasy wielkości największy spadek bieżącego i przyszłego portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa małe i średnie. Najbardziej znaczące pogorszenie ocen dotyczących bieżącej i przyszłejprodukcji budowlano-montażowej odnotowywane jest w jednostkach małych i średnich. Najgorsze oceny bieżące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki małe i średnie. Najbardziej negatywne przewidywania zgłaszają jednostki małe. W bieżącym miesiącu najbardziej znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa średnie, a najmniejsze – przez jednostki duże. Zatrudnienie może być ograniczane w największym stopniu w jednostkach średnich. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać we wszystkich klasach wielkości, najbardziej w jednostkach małych i średnich.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,8% (przed rokiem 3,1%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57% w grudniu br., 50% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz konkurencją na rynku (55% w bieżącym miesiącu, 54% przed rokiem). W porównaniu z grudniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 29% do 43%), kosztami materiałów (z 28% do 38%), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 26% do 34%) oraz kosztami zatrudnienia (z 50% do 57%).
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem raportów :
1. Raport bieżący nr 1/2012 – EBI z dnia 11.01.2012 r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
2. Raport bieżący nr 2/2012 – EBI z dnia 14.01.2012 r. – Raport miesięczny za grudzień 2011 r.
3. Raport bieżący nr 3/2012 – EBI z dnia 13.01.2012 r.  – Podpisanie umowy.
4. Raport bieżący nr 4/2012 – EBI z dnia 17.01.2012 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu  2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI trzy raporty:
1.       Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 20.01.2012 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawa o obrocie i instrumentami finansowymi
2.        Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 23.01.2012 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawa o obrocie i instrumentami finansowymi
3.       Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 25.01.2012 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawa o obrocie i instrumentami finansowymi
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka podpisała umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowej w Karlinie. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 640 000,00  zł. Również w styczniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Energopol Szczecin S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A.  na wykonanie robót na zad. „Obwodnica Śródmieścia Szczecina” – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy ul. Krasińskiego. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 925 000,00 zł netto. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Zarząd podpisał umowę na wykonanie ww. zadania.  

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:
Do 14 II 2012 – raport za IV kwartał 2011 roku.
Do 14 III 2012 – publikacja raportu luty 2012 roku.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.