RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LUTY 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za luty 2012 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 20 (w styczniu minus 21). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31% (w styczniu odpowiednio 9% i 30%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Aktualny portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są również negatywne, choć lepsze od formułowanych     w styczniu. Zwiększają się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Ograniczenie zatrudnienia może być mniej znaczące od planowanego przed miesiącem. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieznacznie większy od prognozowanego w styczniu.
W podziale na klasy wielkości największy spadek bieżącego portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa małe, natomiast najgorsze prognozy formułują jednostki mikro. We wszystkich klasach wielkości oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej uległy pogorszeniu, natomiast odpowiednie przewidywania są mniej pesymistyczne. Najmniej znaczące pogorszenie ocen dotyczących zarówno bieżącej jak i przyszłej produkcji budowlano-montażowej sygnalizowane jest w jednostkach dużych. Najbardziej negatywne oceny zarówno bieżącej jak i przyszłej sytuacji finansowej zgłaszają jednostki małe.  Najmniej negatywne oceny bieżące i prognozy w tym zakresie, mimo pogorszenia w stosunku do ocen i przewidywań sprzed miesiąca, formułują jednostki duże. W bieżącym miesiącu najbardziej znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa najmniejsze. Zatrudnienie w największym stopniu może być ograniczane w jednostkach średnich. Najmniejsze redukcje zatrudnienia mogą wystąpić w jednostkach mikro. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać w przedsiębiorstwach należących do wszystkich klas wielkości, najbardziej w jednostkach małych.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano montażowejkształtuje się na poziomie 2,5% (przed rokiem 2,9%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (56% w bieżącym miesiącu i przed rokiem), kosztami zatrudnienia (55% w lutym br., 53% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (53% w bieżącym miesiącu, 52% przed rokiem). W porównaniu z lutym 2011 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 33% do 41%) oraz kosztami materiałów (z 28% do 34%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego

 1. II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                    
  W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty:
  1. Raport bieżący nr 5/2012 – EBI z dnia 18.02.2012 r. – Podpisanie umowy.
  2. Raport bieżący nr 6/2012 – EBI z dnia 13.02.2012 r. – Raport miesięczny za styczeń 2012 r.
  3. Raport bieżący nr 7/2012 – EBI z dnia 14.02.2012 r.  – Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku.
  W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym  2012 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów:

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

 1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
  W okresie sprawozdawczym Zarząd Elektromont S.A. otrzymał podpisaną umowę na  wykonanie robót na zad. „Obwodnica Śródmieścia Szczecina” – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy ul. Krasińskiego. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę 925 000,00 zł netto.
  W ocenie Zarządu Spółki zrealizowanie umowy będzie miało wpływ na osiągnięcie zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku. W zakresie terminowego regulowania swoich zobowiązań i terminowego spływu należności, Spółka nie odnotowała żadnych negatywnych zmian w stosunku do okresów wcześniejszych. Elektromont S.A. utrzymuje dobrą płynność finansową oraz prowadzi aktywną działalność handlową, która ma przynieść w przyszłości Spółce stabilny wzrost i osiąganie zaplanowanych celów finansowych.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:
Do 14 IV 2012 – raport marzec 2012 roku.
Do 18 IV 2012 – publikacja raportu rocznego za 2011 rok
Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.