Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowym „INTERBUD-WEST” Sp. z o.o. umowę na „ Budowę kompleksu produkcyjno –biurowo – socjalnego w Opolu”
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 462 650,00 zł netto.
Kary umowne:
1.       W przypadku nieterminowego zakończenia robót Podwykonawczych 4 000,00 PLN (netto) za każdy dzień zwłoki.
2.       W przypadku niedotrzymania terminów pośrednich 4 000,00 PLN  (netto) za każdy dzień zwłoki.
3.       W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia wad 4 000,00 (netto) za każdy dzień zwłoki.
4.       W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Wykonawcy dot. bhp i robót podwykonawczych 1 000,00 PLN netto.
5.       W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy 10% ryczałtowej Wartości Robót Podwykonawczych netto.
6.       W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  10% ryczałtowej Wartości Robót Podwykonawczych netto.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.