RAPORT MIESIECZNY ELEKTROMONT S.A. - MARZEC 2012

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od ERBUD S.A. podpisana umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z „Rozbudową Szpitala Klinicznego nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 – roboty budowlane – V etap”.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 3 823 000,00 zł netto.

Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

  1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości wynagrodzenia umownego netto,
  2. za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie – 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto
  3. za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem umowy – 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto,
  4. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady
  5. Kary umowne określone w punkcie 1.2, 1.3 i 1.4 powyżej ulęgają podwojeniu przy opóźnieniu powyżej 10 dni.

2. W przypadku dotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, kary umowne za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów robót zostaną anulowane.

3. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za:

1)  odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – 10% wartości wynagrodzenia umownego netto,

2) nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w płatności.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.