RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MAJ 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za maj 2012 roku.

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W maju Zarząd podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp.        z o.o. z siedzibą w Bogatyni umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa środkowo sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”, które obejmuje wykonanie kompletnych robót elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi w zakres który wchodzą m.in.:

  • linie kablowe elektroenergetyczne;
  • oświetlenie zewnętrzne;
  • oświetlenie podstawowe i awaryjno – ewakuacyjne;
  • linie teletechniczne.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 815 000,00 zł netto. Termin zakończenia robót przewiduje się na 30.09.2012r.

W kwietniu Zarząd przedstawił wyniki za I kwartał 2012 roku. Spółka za ten okres uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4 234 993,20 PLN i były one niższe od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2 217 485,94 PLN. Spadek przychodów spowodowany był niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością przesunięcia prac na terminy późniejsze. Nie będzie to miało jednak wpływu na planowane roczne obroty Spółki. Pomimo mniejszych przychodów ze sprzedaży Elektromont S.A. wypracował za I kw. 2012  r. zysk ze sprzedaży na poziomie 63 720,95 PLN i jest wyższy o ponad 330% w porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego. Również zysk na działalności operacyjnej  jest wyższy o ponad 330% w porównaniu do roku 2011.

22 maja Zarząd opublikował ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2012 roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się podobnie jak przed miesiącem na poziomie minus 10. Poprawę koniunktury w kwietniu i maju br. sygnalizuje 16% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,5% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (59% w maju br., 55% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (59% w maju br., 57% przed rokiem). W porównaniu z majem 2011 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 32% do 43%) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 31% do 35%).

Aktualny portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz bieżąca sytuacja finansowa oceniane są mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych w kwietniu. Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej w branży budowlanej są nadal pesymistyczne, nieco gorsze od zgłaszanych w kwietniu. Utrzymują się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy jednostek zapowiadają większy niż planowano przed miesiącem spadek zatrudnienia. Spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach może być nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w kwietniu.

Zdaniem Zarządu, dzięki temu, że Spółka nie była zaangażowana w proces budowy autostrad i stadionów przed Euro 2012, te negatywne zjawiska nie mają znaczącego wpływu na działalność Elektromont S.A. Spółka                       w najbliższych miesiącach nie przewiduje zmniejszenia się zatrudnienia, a portfel zamówień na 2012 rok przekroczył na dzień sporządzania raportu 20 mln. PLN.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów:

1. Raport bieżący nr 15/2012 – EBI z dnia 14.05.2012 r. – Raport miesięczny

2. Raport bieżący nr 16/2012 – EBI z dnia 15.05.2012 r. – Raport za I kwartał 2012 roku

3. Raport bieżący nr 17/2012 – EBI z dnia 15.05.2012 r.  – Raport za I kwartał 2012 (korekta raportu 16/2012).

4. Raport bieżący nr 18/2012 – EBI z dnia 22.05.2012 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki     Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 26 czerwca 2012 roku.

5. Raport bieżący nr 19/2012 – EBI z dnia 24.05.2012 r. – Podpisanie umowy

W okresie sprawozdawczym (tj. maju 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport:

1. Raport bieżący nr 4/2012 – ESPI z dnia 22.05.2012 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 26 czerwca 2012 roku.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 VII 2012 – raport za czerwiec

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.