Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 28 czerwca 2012 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniu 27 czerwca 2012 roku dokonał transakcji kupna łącznie 60000 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 7 341,18 EURO (31200,00 złotych). Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilnoprawnej.

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 7150

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,11%

Liczba przysługujących  głosów 7150

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,11%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 67150

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,03%

Liczba przysługujących  głosów 67150

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,03%

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji poniżej.

Data transakcji

Sprzedaż/Kupno

Średnia cena

Wolumen

27.06.2012

K

     0,52

31200

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych