RAPORT MIESIECZNY ELEKTROMONT S.A. - LIPIEC

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za lipiec 2012 roku.

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu nowego Oddziału Śląsk Elektromont S.A. z siedzibą w Chorzowie. Utworzenie O/Śląsk jest realizacją celu emisyjnego Spółki mającego na celu poszerzenie obszaru działalności oraz odzwierciedleniem strategii Spółki, która ma na celu m.in. systematyczne zwiększanie przychodów.

Obecnie Spółka skupia się na aktywnym pozyskiwaniu kontraktów. Efektem jest informacja, jaką Spółka otrzymała od Erbud S.A. o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót z branży elektrycznej i teletechnicznej w Szpitalu Klinicznym nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie, jako najkorzystniejszej. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 3 823 000,00 zł .

Pomimo niekorzystnego klimatu dla ogólno pojętej branży budowlanej, Spółka nie odczuwa symptomów pogorszenia warunków działalności. Spółka efektywnie wykorzystuje swoje zasoby kadrowe, realizuje kolejne zlecenia i powiększa portfel zamówień na 2012 rok.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport:

1. Raport bieżący nr 25/2012 – EBI z dnia 11.07.2012 r. – Raport za czerwiec.

W okresie sprawozdawczym (tj. lipcu 2012 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu nowego Oddziału Śląsk Elektromont S.A. z siedzibą w Chorzowie. Utworzenie O/Śląsk jest realizacją celu emisyjnego Spółki mającego na celu poszerzenie obszaru działalności oraz odzwierciedleniem strategii Spółki, która ma na celu m.in. systematyczne zwiększanie przychodów.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 IX 2012 – raport za sierpień

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.