Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Akcjonariusza

Zarząd Spółki Elektromont S.A. niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2022r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Jerzego Suchańskiego oraz  EKOBOX S.A. , którzy łącznie reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego

na dzień  21 czerwca  2022r. na godzinę  12:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 następującego punktu:

– wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza w pkt. 5 zmieniła się treść lit. j)  i dodana została lit. k):

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”

c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2021”

d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;

f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

g) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej

h) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej

i) Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

j) Wyboru członków Rady Nadzorczej w ramach głosowania oddzielnymi grupami

k) Wyboru członków Rady Nadzorczej

06. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 

Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd przekazuje zaktualizowane projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na zwołanym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

Załącznik: Projekty uchwał- po zmianach

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.