RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – SIERPIEŃ 2012


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za sierpień 2012 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W okresie sprawozdawczym Zarząd otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym –                     w Rejestrze Przedsiębiorców nowego oddziału Spółki Elektromont S.A. Siedziba oddziału „ŚLĄSK” mieścić będzie się w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47. Głównym zadaniem oddziału będzie nawiązywanie kontaktów handlowych oraz pozyskanie nowych kontraktów z obszaru Śląska. Otworzenie nowego oddziału Elektromont S.A. jest odzwierciedleniem planów strategicznych Spółki, które mają na celu m. in.  zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych klientów oraz realizacji celów emisyjnych.

W sierpniu Zarząd otrzymał od ERBUD S.A. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych                               i teletechnicznych związanych z „Rozbudową Szpitala Klinicznego nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie – roboty budowlane – V etap”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 3 823 000,00 zł netto.

10 sierpnia Zarząd opublikował raport za II kwartał 20212 r. Za ten okres Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 5 914 700,61 PLN  i były one wyższe o prawie 500 tys. PLN od przychodów                              w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie nastąpiła poprawa wyników na wszystkich  poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży wyniósł 121 858,47 PLN i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2011r.            o 343%. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 96 250,21 PLN wykazując 174% dynamikę w stosunku do roku ubiegłego. Znacząco też o 205%, poprawił się wynik netto Spółki osiągając poziom 85 609,21 PLN.  Osiągnięte wyniki wskazują na systematyczną poprawę efektywności działania Spółki poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii, mimo niekorzystnych tendencji rynkowych.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raport:

1. Raport bieżący nr 26/2012 – EBI z dnia 03.08.2012 r. – Istotna informacja.

2. Raport bieżący  nr 27/2012 – EBI z dnia 10.08.2012 r. – Raport za lipiec.

3. Raport bieżący nr 28/2012 – EBI z dnia 10.08.2012 r. – Raport za II kwartał 2012 r.

4. Raport bieżący nr 29/2012 – EBI z dnia 17.08.2012 r. – Zawiadomienie o otworzeniu nowego oddziału Elektromont S.A, w Chorzowie.

5. Raport bieżący nr 30/2012 – EBI z dnia 20.08.2012 r. – Otrzymanie umowy.

W okresie sprawozdawczym (tj. sierpniu 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport.

1. Raport bieżący nr 9/2012 – ESPI z dnia 17.08.2012 r. – Zawiadomienie o otworzeniu nowego oddziału Elektromont S.A, w Chorzowie.

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. II.     Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu nowego Oddziału Śląsk Elektromont S.A. z siedzibą w Chorzowie. Utworzenie O/Śląsk jest realizacją celu emisyjnego Spółki mającego na celu poszerzenie obszaru działalności oraz odzwierciedleniem strategii Spółki, która ma na celu m.in. systematyczne zwiększanie przychodów.

 

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 X 2012 – raport za wrzesień

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.